SIAMISM > PRIVACY POLICY & DISCLAIMER
PRIVACY POLICY & DISCLAIMER / นโยบายความเป็นส่วนตัว และการจำกัดความรับผิด

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้ใช้บริการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นความลับ
อย่างดีที่สุด

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ
ความสนใจส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมด
แล้วผู้ใช้บริการจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ต่างๆของเว็บไซต์

2. Cookies
Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทฯ
และ/หรือคู่ค้าอาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์
หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

3. การเก็บข้อมูลของสมาชิก
บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้า
และบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าอาจส่งอีเมลถึงผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร   สิทธิพิเศษและกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดย
เข้าไปที่ บัญชีของฉัน

4. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้า จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูล

5. ข้อควรระวัง
ผู้ใช้บริการเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ
บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

การจำกัดความรับผิด (Disclaimer)

 • แม้ว่าบริษัทฯ จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาในเว็บไซต์อยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหา ราคาของสินค้า ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลทันเวลา
  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาดทั้งด้านเนื้อหา ราคาของสินค้า
  ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ บริษัทฯ ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

 • ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าบริษัทฯเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
  บริษัทฯมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น บริษัทฯ
  จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็น ผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
  เว้นแต่เป็นสินค้าและ/หรือบริการที่บริษัทฯเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเอง

 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่รับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่า
  เว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ปราศจากการโจรกรรมข้อมูล ปราศจากการเจาะเข้าโปรแกรม หรือปราศจากสิ่งก่อความเสียหาย
  ต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ
   
 • บริษัทฯ /และหรือคู่ค้า สงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) ที่บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้า
  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า และ/หรือบริการ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า