SIAMISM > TERMS & CONDITIONS
TERMS & CONDITIONS / เงื่อนไขและข้อตกลงสมาชิกเว็บไซต์
บริษัท ดิจิมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ("บริษัทฯ") ได้จัดทำเว็บไซต์ www.siamism.com ขึ้นเพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ
และคู่ค้า รวมถึงเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า กับ ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือผู้รับข่าวสารต่างๆของบริษัทฯ
และคู่ค้า (ซึ่งต่อไปในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใช้บริการอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้
ดังนั้น กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลง
ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ กรุณายุติการเข้าชม
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.
เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก
1.1
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้ อาทิเช่น การประมูล เป็นต้น
1.2
ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยที่สุด
1.3
ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
1.4
ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login Name รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่น
หรือมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ Login name และรหัสผ่านดังกล่าวของผู้ใช้บริการไปใช้ในการใดๆ
ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย
1.5
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัทฯ หรือคู่ค้า ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
1.6
สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าร่วมทำการประมูลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
1.7
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากบริษัทฯพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login Name และรหัสผ่านเป็นความลับ ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
2.
การจำกัดความรับผิด
2.1
แม้ว่าบริษัทฯ จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาในเว็บไซต์อยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหา ราคาของสินค้า ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลทันเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาดทั้งด้านเนื้อหา ราคาของสินค้า ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ บริษัทฯ ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
2.2
ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าบริษัทฯเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น บริษัทฯมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็น ผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็นสินค้าและ/หรือบริการที่บริษัทฯเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเอง
2.3
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่รับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ปราศจากการโจรกรรมข้อมูล ปราศจากการเจาะเข้าโปรแกรม หรือปราศจากสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ
2.4
บริษัทฯ /และหรือคู่ค้า สงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) ที่บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้า จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า และ/หรือบริการ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
3.
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
3.1
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้า ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว
4.
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
4.1
เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมไปถึง Software และ Code ของ Program ต่างๆ
ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
4.2
เนื้อหาและรูปภาพบนเว็บไซต์นี้เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่นถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้า หรือของบุคคลที่สาม ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
4.3
สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆบริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ
ในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทำขึ้น
4.4
บริษัทฯ เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตามเงื่อนไขของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.5
ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมาย ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทฯ สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้ตามที่เห็นสมควร
5.
คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ


บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าจะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้ง-มวล ดังนั้น หากผู้ใช้บริการไม่พอใจในสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับคำบรรยาย บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้ายินดีที่จะรับคืนสินค้า (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า) เช่นเดียวกัน บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้ามีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของผู้ใช้บริการอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

6.
การป้องกันการฉ้อโกง

บริษัทฯและ/หรือคู่ค้า มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าอาจติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ยืนยันคำสั่งซื้อได้ บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าอาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าบังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการ รวมทั้งบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าเองจากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

7.
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้ายินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าโดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าจะไม่เชื่อมโยงชื่อ นามสกุลของผู้ใช้บริการกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น

8.
กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย
และไม่อยู่ภายใต้ การขัดกันแห่งกฎหมาย


เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

1. สินค้า สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัทและ/หรือคู่ค้า (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทฯเป็นเพียงผู้ให้บริการขายของออนไลน์ บน Website ชื่อ “www.siamism.com” ของ บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการบนเว็บไซต์ แต่อย่างใด ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นสินค้าที่บริษัทฯเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเอง

2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของ ประเทศไทย (บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าจะแจ้งราคาสุทธิ (รวมค่าขนส่ง)
เมื่อผู้ใช้บริการทำการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม
ราคาสินค้าบางชิ้นอาจคลาดเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อย ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

3. การชำระเงิน ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของผู้ใช้บริการจะถูกตัดบัญชีในวันที่บริษัทฯ
ได้รับคำสั่งซื้อ หรือชำระเงินผ่านช่องทาง เพย์สบาย (PaysBuy) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการรับชำระค่าสินค้าไว้ 4 ช่องทาง
ผ่านผู้ให้บริการ เพย์สบาย (PaysBuy) ตามรายละเอียดดังนี้

  • การรับชำระเงินผ่านบริการกระเป๋าเงินเพย์สบาย (Paysbuy E-Wallet )
  • การรับชำระเงินผ่านบริการบัตรเครดิต Visa Card, Master Card, AMEX และ JCB
  • การรับชำระเงินผ่านบริการ Internet Banking
   • ธนาคารไทยพาณิชย์
   • ธนาคารกรุงไทย
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   • ธนาคารกรุงเทพ
  • การรับชำระเงินผ่านบริการเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และเทสโก้โลตัส

หมายเหตุ : ระบบจะหักเงินจากบัญชีเพย์สบาย บัตรเครดิต และบัญชีธนาคารทันทีที่ทำรายการสำเร็จ
เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายังบริษัทฯ ด้วย

 4. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้า ต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ใช้บริการจนครบจำนวน